Зразок заперечення до суду

Зразок заперечення до суду

Головуючому по справі ______ рік

судді Черкаського районного суду

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

Позивач: Іваненко Петро Андрійович

19635, Черкаська область,

Черкаський район, с. Білозір’я, вул. Леніна, 52-а

Відповідач: Сергеєнко Любов Миколаївна

19635, Черкаська область,

Черкаський район, с. Білозір’я,

проти позову по справі №

У Вашому провадженні знаходиться справа за позовом Іваненка Петра Андрійовича до Сергеєнко Любові Миколаївни про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою.

Вважаю, що є підстави для відмови в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

По-перше. Позовну заяву було подано із порушенням строку давності. Обґрунтування даної позиції було дано в окремій заяві від 29.10.2010 року.

По-друге. В позовній заяві обґрунтовується порушення протипожежних, будівельних та санітарних норм. Проте реагування на порушення вказаних норм (як цивільно-правове так і адміністративне) є виключною компетенцією відповідних органів. У даному випадку МНС України в Черкаській області, відділу містобудування та архітектури Черкаської РДА та Черкаської районної санітарно-епідеміологічної станції.

Аргументація про знесення гаражу через порушення відповідних норм як мінімум є безпідставною, оскільки такі позови можуть подавати відповідні служби, які уповноважені на це відповідними спеціальними законами. Більше того, дозволи від вказаних служб були отримані для узаконення гаражу (копії є в додатках).

По-третє. Єдиним, певною мірою обґрунтованим, аргументом позивача є порушення його прав користування будинком та земельною ділянкою. Ніби гаражем «створюється підвищений рівень шуму та викидів шкідливих речовин (вихлопних газів), затіняються вікна житлового будинку».

Стосовно рівню шуму, позивачем не було вказано конкретно який саме шум і з чим він пов’язаний. Можу припустити, що це стосується автомобіля, який там деколи перебуває в неробочий час. Проте це не відповідає дійсності, оскільки рівень шуму, який виробляє автомобіль є допустимим (на що виданий відповідний сертифікат, копія якого є у матеріалах справи). Більше того, відповідач на власному автомобілі з’являється в Білозір’ї не частіше 2-х разів на місяць. Тому підвищений рівень шуму, виражений позивачам не має нічого спільного із реальною дійсністю.

Стосовно викидів та вихлопних газів – та ж сама ситуація – рівень викидів автомобіля повністю відповідає вимогам держстандарту ТУ У 3.34-25480917-141-2000. Нечасті появи відповідача не ніяким чином не можуть порушити рівень викидів.

Затінення гаражем вікон житлового будинку також не відповідає дійсності. Гараж знаходиться в північній частині по відношенню до Житлового будинку Позивача і сам знаходиться у постійній тіні вказаного житлового будинку.
Статтею 103 Земельного кодексу України встановлено, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Проте позивачем так і не було вказано яким чином виникають незручності через гараж. Фактично ним було продубльовано зміст статті 103 Земельного кодексу, а будь-яких пояснень та обґрунтувань надано не було, як саме порушуються його права і в чому це виражається.

Частиною 3 статті 10 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Позивачем так і не було вказані обставини та факти порушення його прав.

На підставі вищенаведеного та у відповідності до статей 10, 128 Цивільного процесуального кодексу України прошу відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

«__»___________ 2010 року

1. Копія довіреності представника.

2. Копія висновку ГУ МНС в Черкаській області.

3. Копія технічного звіту.

4. Копія висновку відділу містобудування та архітектури Черкаської РДА.

за довіреністю С.М. Гартингер

Примітка до заперечення проти позову:

1. У даному позові було все-таки відмовлено. Тобто я із відповідачем виграли позов повністю. Основний аргумент – пропуск строку давності та неналежний позивач. Проте в апеляційній інстанції рішення було змінено — зобов’язана відповідача виконати вимоги пожежної безпеки, які вказані у висновку експерта. Фактично закласти вікно.

pravo-porada.com.ua

Отримали виклик до суду? Права відповідача згідно ЦПК (нова редакція).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», були внесені досить суттєві зміни в цивільний процесуальний кодекс.

Ці зміни стосуються як правил здійснення самого процесу (ведення) цивільних справ, так і правил складання процесуальних документів.

Розглянемо ситуацію, коли особа отримала виклик до суду разом з ухвалою про відкриття провадження по справі. Якщо раніше з тексту ухвали практично не виникало особливих питань (пропонувалося надати заперечення, форма яких не була чітко врегульована), то на даний це може викликати деякі ускладнення, зокрема, стосовно складання та подання відзиву.

Найпростішим вирішенням такої проблеми є залучення адвоката, але це не завжди можливо, передусім, виходячи з фінансових можливостей.

Отже, відповідно до ЦПК, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій, зокрема, зазначається строк для подання відповідачем відзиву на позов.

Відзив на позов є правом, а не обов’язком відповідача. Але все ж таки я рекомендую однозначно використати дане право.

Відзив на позовну заяву – це заява по суті справи. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Чинне законодавство ставить досить чіткі вимоги до складання відзиву як процесуального документу. Дані вимоги перелічені в ст. 178 ЦПК.

Відзив повинен містити:

1) найменування (ім’я) позивача і номер справи;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв’язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності;

3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог – вимоги, які визнаються відповідачем;

4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується;

5) заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;

6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання;

7) заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті;

8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

До відзиву додаються:

1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;

2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи – отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Після подання відзиву на позовну заяву, позивач має право подати відповідь на відзив. Після отримання відповіді на відзив відповідач має право подати заперечення на відповідь на відзив. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення.

Заперечення підписується відповідачем або його представником.

До заперечення застосовуються правила, встановлені частинами третьою – п’ятоюстатті 178 ЦПК (вимоги, які пред’являються до відзиву).

Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання заперечення, який дозволить іншим учасникам справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

www.osmark.com.ua

Заперечення на позовну заяву

Законодавством України передбачена можливість для захисту особою своїх прав та законних інтересів у суді. Одним із головних інструментів для захисту є позовна заява, яка дає можливість розпочати судовий процес, і в якій викладаються основні претензії позивача до відповідача. Нажаль, не рідким бувають випадки, коли позовна заява умисно або помилково є безпідставною, позов направлений не до тієї особи, вимоги позивача не обґрунтовані, тощо. З цих причин у Цивільному Кодексі України передбачений інший правовий інструмент, яким має право скористатися відповідач, на якого подали до суду – заперечення на позовну заяву.

В статті 128 ЦК України, що носить назву «Заперечення відповідача проти позову», зазначається, що після того, як особа одержала свою копію позовної заяви і ухвали про відкриття провадження у справі, вона, як відповідач, має право на подання письмового заперечення проти цього позову. В такому заперечені зазначаються докази, на які спирається таке заперечення.

Відповідач має право заперечувати проти позову посилаючись на:

 • необґрунтованість вимог позивача;
 • незаконність таких вимог;
 • відсутність права у позивача на звернення до суду;
 • наявність відповідних перешкод для відкриття провадження по даній справі.

Крім того, заперечення може стосуватися як усіх заявлених у позові вимог, так і окремих пунктів.

Типи заперечення проти позову

За великим рахунком, розрізняти типи заперечень повинні лише професійні юристи, але якщо вам вже довелося стикнутися з позовом, то вміння їх розрізняти може стати в нагоді.

Існують два типи заперечення проти позову: матеріально-правові та процесуально-правові. Розглянемо в чому полягають їх принципові відмінності:

Запереченнями проти позову матеріально-правового характеру є:

 1. Заперечення, що стосуються незаконності вимог позивача. Відповідач може заперечувати сам предмет позову. Між іншим, він може вказувати (доводити), що вимоги позивача не відповідають чи суперечать діючому законодавству;
 2. Заперечення може стосуватися необґрунтованості висунутих позивачем вимог. Відповідач має право заперечувати відсутність підстав позову, та самого факту порушення, в якому його звинувачує позивач. Крім того, вказувати на неналежність відповідача у позові. Також відповідач може вказати на відсутність у позивача доказів і в одно-час, наводити свої докази, та давати оцінку на докази позивача.

Запереченнями проти позову процесуально-правового характеру є:

 1. Заперечення, що вказують на відсутність у позивача права на звернення до суду. Це стосується і відсутності прав на звернення до суду інших осіб в інтересах позивача;
 2. Заперечення, що вказують на наявність перешкод для відкриття провадження у справі. Якщо мають місце обставин, які є підставою для залишення позовної заяви без руху. Рівно як й її повернення або відмови у відкритті провадження, відповідач може посилатися на них.

В багатьох випадках, найбільш ефективними запереченнями на даній стадії судового процесу є заперечення на основі непідсудності та непідвідомчості справи.

Декілька ключових моментів в запереченні проти позову

Розглядаючи заперечення на позовну заяву, юристи можуть відмітити декілька особливих ключових моментів даного процесуального інструменту захисту відповідача.

 • Відповідач має право розпочати захист проти позову відразу після того, як дізнався про його існування, незалежно від того, розпочато провадження по справі чи ще ні. Отже заперечення проти позову він може подати й до моменту відкриття провадження. Це дає можливість завчасно передати заперечення судді, в якому має міститися аргументоване посилання про наявність перешкод для відкриття провадження у справі, та вплинути на розгляд суддею питання про відкриття провадження. А це означає, що суддя, вивчивши заперечення та позовну заяву, може вирішити не відкривати провадження взагалі.
 • Відповідач не зобов’язаний надавати письмове заперечення. Його ненадання не може тягнути за собою ніякі заходи процесуального примусу. Заперечення — це інструмент захисту особи, що може надавати йому тактичної переваги у суді. Відповідач має право подати суду декілька заперечень, при чому, одне заперечення не тягне за собою відмови від попередніх.
 • Право відповідача на заперечення позову, не обмежується певними часовими межами. Подати заперечення можна будь-коли до завершення судового розгляду, якщо судом не був встановлений строк для подання письмових заперечень. Це робиться з метою ознайомлення з ним інших осіб, які приймають участь у справі.
 • Письмове заперечення подається до суду в одному примірнику, але існує етичне правило не закріплене законодавством, надавати копії заперечення для ознайомлення позивачу.

Зразок заперечення на позовну заяву

Бажано, щоб заперечення на позовну заяву складав професійний юрист. Його знання та досвід допоможуть знайти найбільш переконливі аргументи та докази, і на сто відсотків використати даний процесуальний інструмент на користь відповідача.

У тих випадках, коли особа приймає рішення самостійно скласти заперечення, їй варто дотримуватися структури заяви, яка наведена нижче:

Зауважимо, що все що вказано у дужках – це пояснення. У самій заяві їх писати не потрібно.

pozovna.in.ua

Заперечення на позовну заяву. Як правильно заперечувати проти позову

Зразок заперечення відповідача на позовну заяву

Відповідно до закону України, точніше, ст. 128 Цивільного процесуального кодексу України, відповідач, після того як отримає копію позовної заяви, а також копію постанови суду про відкриття провадження, має право подати до суду письмове заперечення на позовну заяву.

У ньому, власне, можливо і необхідно висловити всі свої доводи проти заявлених вимог та обгрунтування їх фактами і доказами.

Що потрібно писати в цьому запереченні. Не варто думати, що заперечення проти позову повинно містити все підряд, що потрібно ізлгагать все, що прийшли в голову факти. які, на Вашу думку необхідні в суді. Це докорінно неправильно. У суді емоції та белетристика не вітаються.

Тому правильніше буде просто привести конкретний зразок заперечення на позовну заяву.

Зразок заперечення на позовну заяву.

Жовтневий районний суд м. Житомиру,
______________________________________.
(Адреса, поштовий індекс)
(Суддя (П. ініціали)

по цивільній справі. № _______ / 2010).

Відповідач: _____________________________,
______________________________________.
(П.І.Б., адреса, поштовий індекс)
Особи, які беруть участь у справі:
1. П.І.Б. (Позивач) _______________________,
(Адреса, поштовий індекс)
2. Приватний нотаріус ського міського
нотаріального округу П.І.Б. (Третя особа),
______________________________________.
(Адреса, поштовий індекс)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ
проти позовної заяви про визнання заповіту недійсним

У повадженні Жовтневого районного суду м. Житомиру знаходиться цивільна справа № __ за позовом (П.І.Б.) до (П.І.Б.) «про визнання заповіту недійсним», за участю третьої особи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (П. ініціали).

Я, (П.І.Б.), (Відповідач) заперечую проти позову «про визнання заповіту недійсним» в повному обсязі заявлених позовних вимог, вважаю позовні вимоги (П.І.Б.) (Позивача) необгрунтованими.

Обгрунтування заперечення.
I. Вважаю, що заповідальне розпорядження (П.І.Б.), засвідчене 2 листопада 2002 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу (П. ініціали) відповідає волі заповідача і волевиявлення спадкодавця було вільним.
1. Згідно з вмістом заповідального розпорядження, заповідач не випадково позбавив права на спадкування свого сина (П. ініціали), а також свого онука П.І.Б., свідомо призначивши мене, (П. ініціали), своїм спадкоємцем на випадок своєї смерті .
Згідно з частинами 1, 2 статті 1235 ЦК України:
«Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.
Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування «.
2. У позовній заяві невірно зазначено, що нібито (П. ініціали) (Заповідач) склав заповіт на: «Зовсім чужої людини».
Заповідач призначив мене своїм спадкоємцем, враховуючи наші тривалі дружні взаємини, а не сімейні чи родинні стосунки.
Ми з Заповідачем, померлим 14 листопада 2009, були друзями з 1977 року до моменту його смерті.
Заповідач називав мене братом, мою дружину своєю сестрою. Коли Заповідач потребував турботі або допомоги у зв’язку з хворобою серця і похилим віком, ми з дружиною постійно допомагали йому.
Зате Позивач, хоча і мав з померлим родинні стосунки, здавалося очікує смерті свого батька.
Коли Заповідач був пенсійного віку з діагнозом атеросклероз аорти та потребував будь-якої допомоги від свого сина, Позивач, будучи повнолітнім, працездатним, матеріально забезпеченою людиною, свідомо і тривалий час зневажливо ставився до особистого життя заповідача не цікавився станом його здоров’я, не поважав свого батька, не дбав про нього, не чинив своєму батькові ні матеріальної допомоги, ні моральної підтримки.
Немає сумнівів, що пенсійний вік померлого, а також раптові серцеві напади іноді змінювали настрій і завдавали конфлікти для Позивача, але насправді основною причиною поганого настрою спадкодавця та конфліктів між ними був Позивач, його зневажливе ставлення до свого батька, змушували спадкодавця ставитися до сина, як син до батька.
Для мене до останньої хвилини свого життя Заповідач був доброю, порядною, прямим, чесним, справедливим людиною.
Фактичні дані щодо відносин між Заповідачем і його сином, а також мої з померлим дружні взаємини можуть підтвердити, зокрема, свідки: (П.І.Б.), (П.І.Б.), (П.І.Б. ).

II. Заперечення проти тверджень Позивача, що в момент підписання та посвідчення заповіту Заповідач не розумів значення своїх дій та (або) не міг керувати ними.
3. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про нотаріат», обов’язком нотаріуса є перевірити чи розуміє особа в момент підписання угоди, в тому числі, заповіт значення своїх дій та (або) чи може особа керувати своїми діями.
У разі потреби нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний розлад, який може вплинути на його здатність розуміти свої дії та (або) керувати ними.
Під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється за паспортом або іншими документами, передбаченими статтею 43 Закону України «Про нотаріат» (Крім водійського посвідчення, паспорта моряка, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, виданого за місцем роботи фізичної особи), які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії.
У разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем проживання відповідної фізичної особи для встановлення факту відсутності опіки або піклування над такою фізичною особою (Стаття 44 в редакції Закону № 614 -VI від 01.10.2008).
4. У заповіті крім власноручного підпису і власноручного напису свого прізвища, імені та по батькові, міститься також власноручний напис заповідача, що: «Текст цього заповіту мною в голос прочитаний і особисто підписаний», — враховуючи рукописний текст (почерк) заповідача в заповіті, а також порівнявши інші зразки почерку заповідача, можна встановити, що особа, яка здійснила підпис та написи в заповіті не перебувала у незвичайному стані.
5. Згідно виписки з історії хвороби № _______ Київської міської клінічної лікарні № _, кардіологічного відділення, хворий спадкодавець, віком 68 років, 24 жовтня 2009 поступив до лікарні з діагнозом артеріальний кардіосклероз, атеросклероз аорти венозних артерій, комбінований аортальний порок.
З даним діагнозом (П. ініціали) перебував на лікуванні з 24.11.09 р. під наглядом лікаря.
Згідно з довідкою № _______ від 06.11.09 р. Київської міської клінічної лікарні № _, кардіологічного відділення, спадкодавця виписано з лікарні 06.11.09 р., у зв’язку з одужанням і поліпшення стану здоров’я.
Таким чином, хоча заповіт спадкодавець підписав 02.11.09 р. у Київській міській клінічній лікарні № _, (П.І.Б.) був у стані одужання після серцевого нападу.
Немає сумнівів, що спадкодавець в момент складання заповіту усвідомлював значення своїх дій щодо призначення своїм наступником мене (П.І.Б.), а також міг керувати цими діями, окрім цього волевиявлення заповідача про позбавлення права на спадкування свого сина (Ф.І. О.) і свого внука (П.І.Б.) було вільним і відповідало його внутрішній волі.
Відповідно до частини 2 ст. 1257 ЦК України: «За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі».
За таких обставин, зазначені у запереченні фактичні дані, а також Дода письмові докази в повному обсязі спростовують позовну заяву «про визнання заповіту недійсним».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 225, 1257 ЦК України на основі статей 3, 128 ЦПК України,
ПРОШУ ______________ районний суд м. Житомира:
— відмовити повністю (П.І.Б.) в позові до (П.І.Б.) «про визнання заповіту недійсним».

Додатки:
— копія заповіту від 02.11.09 р.;
— копія виписки з історії хвороби № __ Київської міської клінічної лікарні № _;
— копія довідки № __ від 06.11.09 р. Київської міської клінічної лікарні № _.

Відповідач ________________ (П. ініціали)
(Дата)

zrazok.pozovsud.com.ua

Зразок заперечення до суду

Яка(яка) проживає за адресою:
___________________________________,

м.Київ, ______________ обл.,

поштовий індекс _____


ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ

_______________________ року _____________________________ звернувся до

(ПІБ позивача)

______________ районного суду з позовом до мене про _________________________.

Вважаю його вимоги необґрунтованими з наступних підстав.

(у цьому місці потрібно детально описати ваш погляд на справу, вказати обставини,

які унеможливлюють чи виключають можливість подачі позову, довести відсутність

спірного правовідношення)

Зазначені мною обставини зможуть підтвердити _____________та _______________.

(ПІБ особи) (ПІБ особи)

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 128, п. 5 ч. 6 ст. 130 ЦПК України

ПРОШУ

1. Відмовити _______________________ у позові до мене про ____________________

2. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про виклик до суду свідків:

-_____________________________, який проживає за адресою:

(вказати ПІБ особи)

__________________________________________м. ______________ ______________ обл.,

-_____________________________, яка проживає за адресою:

(вказати ПІБ особи)

__________________________________________м. ______________ ______________ обл.,

Додаток:

Копія заперечення проти позову.

« »____________200__ р. ___________ ____________

yurporada.kiev.ua

Смотрите так же:

 • Медицинские пособия для врачей Медицинские пособия для врачей Класс НВП и ОБЖМанекены и тренажеры по оказаниюпервой помощи для автошколы! Манекены, тренажеры, фантомы Поставляем медицинские учебные тренажеры, манекены, муляжи,фантомы, анатомические модели ведущих […]
 • Пособия по рисованию для детей Детские развивающие игры, уроки, поделки Игры для детей, поделки, аппликации, оригами, раскраски, рецепты. Учебник по рисованию для детей Изобразительное искусство Книжная полка Наше новое приобретение - учебник по рисованию для первого […]
 • 212 приказ от 07042008 Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской […]
 • Жалоба на судоисполнителей Куда жаловаться на судебных приставов? Куда жаловаться на судебных приставов – такой вопрос нередко возникает у граждан, пытающихся вернуть долги при помощи судебных приставов-исполнителей. Конечного результата от приставов можно ждать […]
 • Правила монастырской жизни Правила поведения в монастыре — 15 монастырских правил Правила поведения в монастыре — 15 монастырских правил Следуя 43 правилу VI Вселенского Собора, поступить в монастырь может любой христианин для спасения своей души и угождения Богу […]
 • Код права собственности Подтверждение права собственности на домен с помощью Google Analytics Если вы используете Google Analytics для отслеживания трафика веб-сайта в домене, вы можете подтвердить право собственности на домен и активировать G Suite с помощью […]

Обсуждение закрыто.