Правила звернення до особи

Форми та правила звертань до осіб з високим та надвисоким статусом, офіційних осіб.

«Форми титулування та усного звертання до осіб звисоким статусом»

Важливу роль у дипломатичному листуванні відіграють звертання. Підручники з дипломатичного протоколу радять, готуючи той чи інший дипломатичний документ, ретельно продумувати формулу звертання. Найпоширенішою формулою є «Шановний пане + посада, звання або прізвище у кличному відмінку». Наприклад: Шановний пане Міністре, Шановний пане Посол, Шановний пане Петренку. Показовим є те, що за звертанням, яким починається нота або лист, можна визначити тональність документа. Наприклад, якщо нота починається словами: Пане Міністре, Пане Посол (без слова шановний), то це свідчить про стриманий або навіть напружений характер листа.

Вживання у звертанні слова «пан» надає документу відтінок офіційності, іноді сухості та відчуженості. Його рекомендують вживати тільки тоді , , коли адресат приблизно одного віку і має схоже соціальне становище з адресантом.

Не допускається переходу меж від дружності до фамільярності : має бути присутня ввічливість та шанобливість.

Як показує практика, у дипломатичному листуванні, що ведеться між представниками східнослов’янських країн, країн СНД, часто вживається така форма звертання, як ім’я та по батькові, також, як правило, з прикметником шановний І вельмишановний: Надзвичайному та Повноважному Послу України в Польщі Дмитру Васильовичу Павличку.

До найвищих урядових осіб рекомендують звертатися : Ваша Високодостойносте, Ваша Високоповажносте. Важливо правильно писати титул, звання, посади, імена та прізвища осіб, до яких звертаються.

Краще написати надто багато, ніж надто мало.

Дата добавления: 2015-01-19 ; просмотров: 194 ; Нарушение авторских прав

lektsii.com

Правила звернення до особи

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Звертанням називають слово в реченні, що означає назву особи чи предмета до якого звернена мова: Шановний Олександре Петровичу! Звертання не є членами речення, не відповідають на жодне питання, не пов’язуються сурядним чи підрядним зв’язком з головними та другорядними членами речення.

В українській мові форми звертання виражаються у кличному відмінку.
У звертаннях, що складаються з імені та по батькові, загальної назви та імені, обидва слова вживаються в тільки кличному відмінку: Людмило Андріївно, Лідіє Давидівно, Олегу (Олеже) Тарасовичу, Маріє Антонівно, Миколо Свиридовичу; друже Гнате, пані Юліє, колего Валерію, добродійко Ярославо, брате Василю, товаришу Вікторе.
У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища , форму кличного відмінка мають обидва слова, допускається також уживання прізвища у формі називного відмінка: пане ГризодубеГризодуб), добродію МоскаленкуМоскаленко), друже ПаливодоПаливода), товаришу ЗеровеЗеров), добродію ЩербакуЩербак), колего РудичуРудич), друже БратусюБратусь).
У звертаннях, що складаються з двох загальних назв , форму кличного відмінка мають обидва слова, хоча друге може мати й форму називного відмінка: пане полковнику, добродію директоре, пане вчителю, хоч добродію бригадиребригадир), пане продавцюпродавець).

Присутню особу слід називати на ім’я й по батькові чи на прізвище, якщо ж Вам невідоме ні ім’я, ні прізвище людини, то потрібно звертатися пан (пані, панно) або добродій (добродійко). Звертання за статевою чи віковою ознакою свідчать про невихованість особи (жінко, дєвушка, мужчина, діду, бабо (до незнайомих осіб) тощо).

Розділові знаки при звертанні

Звертання може виражатися одним словом (непоширене) і групою слів (поширене).
1. Палкими блискавицями, мечами хотіла б я вас виховать, слова! (Леся Українка.)
2. Бажаний гість, тебе я бачить рада, Геральде, син Сігурда, сміливий князь. (І. Кочерга.)

У вимові перед звертанням паузи звичайно немає, є пауза тільки після нього, але на письмі звертання обов’язково виділяється парними комами: Світи нам, день, безсмертними вогнями, шуміть, сади, роди зерно, земля! (В. Сосюра.)

На початку речення, залежно від інтонації, звертання може виділятися і знаком оклику — тоді наступне слово пишемо з великої букви: Мій давній друже! Мушу я з тобою розстатися надовго… (Леся Українка.)

До звертання в реченні не можна поставити питання, але граматично (рід, число) воно може пов’язуватися з присудком. Тому не сплутайте його з членами речення.

Іменник у кличній формі (разом із залежними словами) виступає в реченні лише звертанням.
1. Рости, міцній, моя Вітчизно, во ім’я щастя на землі! (В. Сосюра.)
2. Благословенний будь, мій рідний краю! (Д. Павличко.)

Звертання не замінюється займенниками він, вона, воно, вони. При ньому стоять або можна поставити займенники другої особи ти, ви, твій, ваш у будь-якому відмінку. Ці займенники до групи звертання не входять. Якщо ці займенники входять до складу поширеного звертання, то не окремо виділяються комами, а разом з усіма компонентами звертання.
1. Я люблю тебе , поле, простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт. (П. Дорошко.)
2. Хлюпни нам [ти], море, свіжі лави! О земле, [ти] велетнів роди! (П. Тичина.)
3. Зіроньки [вони — підмет] ясні небо покрили, вийди [ти], дівчино, серденько миле. (Нар. творчість.)
4. Який ти красень, Києве ти мій, в убранні осені! (В. Сосюра.)

У групі звертання можуть бути однорідні члени, відокремлені означення тощо. Тоді всередині такого поширеного звертання ставляться розділові знаки відповідно до загальних правил.
1. Слався, наша юність, і сади, й діброви, і міста, і села, край орлиний мій! (В. Сосюра.)
2. Слово, моя ти єдиная зброє [відокремлена прикладка], ми не повинні загинуть обоє! (Леся Українка.)

Вигуки від звертання відділяються комами. Якщо слова ти, ви підсилюють вигук, то вони теж відділяються разом з вигуком. Не відділяються лише слова о, ой, якщо вони вжиті як підсилювальні частки.
1. Гей, юнаки, гей, молодість світу, доля планети у ваших руках. (І. Нехода.)
2. Гей ви, далі ясні, безкінечні й сині, як чудесно в світі молодому жить! (В. Сосюра.)
3. Ой [частка] Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий, багато ти, батьку, у море носив козацької крові. (Т. Шевченко.)

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)

В українській мові звертання обов’язково виражається кличним відмінком іменника. Використання у звертаннях форм називного відмінка (що властиве російській мові) для української мови є ненормативним: Васелино, Світлано, Маріє, Миколо, Матвію, Василю, вербо, калино, сестро, мамо, воле, богине, земле.

У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, обидва слова мають форму кличного відмінка: пане Максиме, друже Іване, тітко Маріє.

У вимові перед звертанням паузи звичайно нема, є пауза тільки після нього, але на письмі звертання обов’язково виділяється з обох боків комами: Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. (В. Симоненко.)

1. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка мають обидва слова, але друге слово може набувати форми називного відмінка: добродію бригадире і добродію бригадир, пане лейтенанте і пане лейтенант.

2. В кличному відмінку однини форму із закінченням мають іменники чоловічого роду м’якої групи на -р: царю, Ігорю, Цезарю, косарю, секретарю, лікарю, кобзарю, писарю.

Звертання не замінюється займенниками він, вона, воно, вони. При ньому можна поставити або стоять займенники другої особи ти, ви, твій, ваш у будь-якому відмінку. Ці займенники до групи звертання не входять.

Якщо звертання знаходиться всередині речення, то воно з обох боків виділяється комами. При звертанні можуть бути залежні слова (мій, моя, мої). На письмі ці слова виділяються комами разом із звертанням.

Якщо звертання складається з імені та по батькові, то обидва слова вживаються у кличному відмінку: Олександре Петровичу, Оксано Петрівно.

У звертаннях, що складаються із двох загальних назв, кличну форму обов’язково має перше слово, друге може виступати у формі як називного, так і кличного відмінка: добродію секретар (секретарю), пане голово (голова), товаришу майоре (майор). На письмі звертання обов’язково виділяється комами.

1. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, обидва слова мають форму кличного відмінка: пане Максиме, пані Олено, друже Ярославе.

2. Найчастіше звертання в реченні виділяється однією чи двома комами залежно від позиції (початок або середина речення): Світе ясний, світе мій прекрасний, я б хотів у пісні повсякчасно лиш для тебе жити. (В. Сосюра.)

1. Звертання може виражатись іменником у кличному або називному відмінку, а також прикметником, дієприкметником, числівником та іншими частинами мови, ужитими в значенні іменника: Просвітіть, премудрі, недозрілу Душу мою, зрячу і сліпу! (В. Симоненко.)

2. Після звертання, яке стоїть на початку речення (рідше — у середині) і вимовляється з окличною інтонацією, ставиться знак оклику, а наступне слово починається з великої літери: Мій давній друже! Мушу я з тобою розстатися надовго. (Леся Українка.)

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

webpen.com.ua

Тема 12. 8. Відмінювання імен та прізвищ. Форми звертання.

·Жіночі прізвища на -о, і на будь-який приголосний не відмінюються: разом з Ніною Головко, виступ сестер Байко, поздоровити Світлану Антонів.

·Чоловічі прізвища на і на приголосний відмінюються:

премія ім.Тараса Шевченка, вулиця Івана Франка, зустрітися з Іваном Головком, розповідь про Івана Голика, квартира для Семена Палія.

·Прізвища, що співзвучні з назвами тварин або предметів рекомендується вживати в поєднанні з ім’ям, назвою посади тощо:

оголосити подяку Ірині Петрівні Зозулі; схвалити пропозицію інженера Пасіки Р.О.; виступив доцент Паляниця С.І., слово надається депутату Олегу Зайцю.

·У складних прізвищах змінюються, як правило, обидві частини: Творчість Карпенка-Карого, разом з Нечуєм-Левицьким. АЛЕ: Творчість композитора Кос-Анатольського, Разом з Михайлом Драй-Хмарою.

·Не змінюються українські прізвища й псевдоніми на Е, І: Емхе, Терзі, Трублаїні, Півторадні, Ле.

·Не відміняються іншомовні прізвища, з нетиповими для української мови закінченнями чи ті, що мають закінчення І,Е,У,О, наголошені А,Я: Гамсахурдіа, Беранже, Гюґо, Дюма, Шоу, Руставелі.

В українській мові, на відміну від російської існує Кличний відмінок, який не відповідає на питання, але іменники в цьому відмінку означають звертання до особи, предмета, явища тощо.

·У кличному відмінку іменники твердої групи мають форму типу Василино, колего, мамо, донечко, тату, сину, Петре, Іване, Іменники м’якої групи мають форму типу Насте, Маріє, закрійнице, Ігоре, лікарю, вчителю. Пестливі імена утворюються за формою Галю, Тоню, бабусю, тітусю.

·Імена по батькові жіночого роду мають у кличному відмінку закінчення о , імена по батькові чоловічого роду — закінчення у : Ірино Петрівно, Надіє Михайлівно, Степане Івановичу, Петре Васильовичу.

·У звертаннях, що складаються із загального слова та власного імені, обидва слова мають форму кличного відмінка: пане Олексію, друже Михайле, тітко Надіє.

·У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, у Кличному відмінку ставиться загальна назва, а прізвище виступає або у формі Називного відмінка: пане Семенов, добродійко Хомчук, лікарю Петренко,

або окремі прізвища можуть ставитися в кличному відмінку: пане Коваліве, добродію Семенове, добродію Осико.

·Якщо звертання складається із двох загальних назв, кличну форму обов’язково має перше слово, а друге може виступати у формі як називного, так і кличного відмінка: добродію секретар(секретарю), пане офіцере (офіцер).

lubbook.org

Кличний відмінок: як правильно звертатися

У повсякденному житті ми постійно знаходимося в контакті з людьми навколо нас. Та чи правильно ми до них звертаємося?

Кличний відмінок – одна з відмінних рис української мови, яка робить її мелодичною та співучою. Ми маємо використовувати кличний відмінок під час звертання до будь-якої особи або навіть неживої істоти. Отже, розберімося!

Перш за все, треба розуміти, що в кличному відмінку вживаються не тільки імена, прізвища та по батькові. При звертанні ви також можете вказувати на посаду, особистий статус чи наукове звання людини. Також допускається використання загальних звертань, залежно від ситуації: жінко, чоловіче, хлопче, студенте та інші.

Правила використання кличного відмінка

Всі іменники кличного відмінка незалежно від їхнього лексичного значення можуть закінчуватися всього на 5 (!) різних літер: е, є, о, у, ю . Запам’ятайте їх та умови використання!

Кличний відмінок властивий тільки іменникам, але зараз ми розберемося з їхніми особливостями в рамках використання різних закінчень. Адже закінчення кличного відмінку іменника залежить від закінчення цього ж іменника в називному відмінку.

Закінчення – е у іменників, характеристиками яких є:

1. Чоловічий або жіночий рід із закінченням –я, яке слугує пом’якшенням попереднього приголосного.

Наприклад: Катруся — Катрусе, лисиця — лисице, скриня -скрине.

2. Жіночий рід із закінченням –а, але перед ним має бути шиплячий звук.

Наприклад: криша — крише, чаша — чаше, листоноша — листоноше.

3. Чоловічий рід із нульовим закінченням або закінченням –о, перед яким знаходиться твердий приголосний основи слова.

Наприклад: Євген – Євгене, Іван – Іване, козак – козаче.

4. Чоловічий рід мішаної групи, які закінчуються на –р. Це мають бути загальні назви, часто – рід діяльності.

Наприклад: пісняр – пісняре, столяр – столяре, каменяр – каменяре.

Закінчення – є у іменників, характеристиками яких є:

Жіночий рід, особові імена та загальні назви, що закінчуються на –я, яке йде після голосного звука.

Наприклад, Марія – Маріє, Надія – Надіє, колія – коліє.

Закінчення – о у іменників, характеристиками яких є:

Чоловічий та жіночий рід, що мають закінчення .

Наприклад, Олександра — Олександро, сестра — сестро, зірка — зірко.

Закінчення – у у іменників, характеристиками яких є:

1. Чоловічий рід, у більшості односкладові, що мають тверді приголосні основи перед закінченням – о або нульовим закінченням.

Наприклад, тато – тату, кран – крану, хліб –хлібу.

2. Чоловічий рід, що мають суфікси –к, -ик, -ок як вираження пестливого значення, та суфікси – ач, -ник.

Наприклад, ведмедик – ведмедику, слухач – слухачу, керівник – керівнику.

3. Чоловічі імена, що закінчуються на –х та –г.

Наприклад, Генріх – Генріху, Олег – Олегу, Людвіг – Людвігу.

Закінчення – ю у іменників, характеристиками яких є:

1. Жіночий рід і закінченням –я, яке пом’якшує попередній приголосний та позначає пестливість.

Наприклад, доня – доню, бабуся – бабусю, кицюня – кицюню.

2. Чоловічий рід із м’яким кінцевим приголосним основи, які також позначають пестливість.

Наприклад, красень – красеню, татусь – татусю, дідусь – дідусю.

3. Жіночі та чоловічі імена із закінченням –я пестливої форми.

Наприклад, Христя – Христю, Костя – Костю, Таня – Таню.

4. Чоловічий рід, що закінчуються на –й.

Наприклад, водій – водію, каравай – караваю, гай – гаю.

5. Чоловічі імена з м’яким приголосним основи наприкінці.

Наприклад, Юрій – Юрію, Василь – Василю, Олексій – Олексію.

6. Чоловічий рід, що має суфікси –ець, -ань, ень, — тель, -аль.

Наприклад, молодець – молодцю, учень – учню, спасатель – спасателю.

7. Чоловічий рід, м’яка група із закінченням –р.

Наприклад, Ігор – Ігорю, календар – календарю, лікар – лікарю.

Отже, ви бачите, що без знання цих особливостей неможливе правильне спілкування. Запам’ятайте їх та окликайте осіб та предмети належним чином!

Успіхів вам на ЗНО з української!

znoclub.com

Правила звернення до особи

Фахівці з проблем культури ділового мовлення пропонують під час написання листа дотримуватися таких правил 31 :

І. Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. Найпоширенішими є такі звертання:

Шановний (ім ‘я та по батькові)!

Шановний пане/пані. (ім’я, ім’я й прізвище)!

Глибокошановний (ім ‘я та по батькові)!

Високошановний пане . ! Високоповажаний .

Примітка. Слово пан в українській мові вживається щонайменше сім століть і в етикетному сенсі не має ніякої семантичної дотичності до слова пан в розумінні належності до привілейованих класів. Позаяк воно засвідчує пошану до адресата, в офіційних документах форма пан уживається з ім’ям, прізвищем, назвою посади, звання. Ім’я та по батькові зі словом пан не поєднується. Тобто говорити чи писати пан Михайло Петрович, пані Ольга Степанівна або звертатися пане Миколо Івановичу, пані Катерино Василівно є порушенням норм літературної мови й не відповідає українським традиціям.

У листуванні прийнято зазначати звання адресата чи вказувати його професію:

Високоповажаний міністре! Вельмишановний (високоповажний) професоре! Шановний директоре! Високоповажний пане прокуроре! Шановний суддя!

До Президента держави слід звертатися так:

Ваша Високодостойиосте Пане Президенте! Вельмишановний Пане Президенте! Високоповажний Пане Президенте! Пане Президенте!

Необхідно запам’ятати й чітко дотримуватися форм звернення до духовних осіб Української Православної Церкви

Митрополит (голова Церкви) Митрополит, архиепископ Єпископ

Архимандрит, ігумен, а також протопресвітер, протоієрей, що прийняли постриг Диякон, протодиякон та ієрей у чернецтві

Протопресвітер, протоієрей Ієрей, протодиякон

До архієреїв будь-якого сану звертаються також словом владика з означенням, що відповідає санові, напр., Преосвященний Владико!* а до ієреїв — словом Отче (Преподобний Отче!), Всечесніший Отче! Всесвітліший Отче!

У множині належить звертатися: Блаженніші митрополити; Висо-копреосвященні владики; Високопреподобні (Преподобні; Всечесні) отці

До духовних осіб Української Греко-Католицької Церкви звертаються:

Папа Римський Ваша Святосте!

Патріарх Ваша Святосте!

Митрополит Ваше Високопреосвященство!

Кардинал Ваша Превел ебносте!

Єпископ Ваше Преосвященство!

До архієрей» УГКЦ звертаються також зворотами Ваша Еміненціє! (лат. етіпеШіа — «довершеність, досконалість» або Ваша Екселенціє! (лат. ехсеїептіа — «вищість, перевага»). До ієреїв, як і в УПЦ, вживається звертання Отче!, до якого можуть бути долучені відповідні означення, напр. Високопреподобний Отче!; Всечесн (іш)ий Отче! та ін., а до архієреїв Владико!, напр.: Високопреосвященний Владико!; Преосвященний Владико!

В українській мові звертання вживають у формі кличного відмінка. Заміна його формою називного відмінка на зразок «Шановна Оксана Дмитрівна!», «Шановний директор!» є ненормативною.

Зазвичай звертання до службової особи завершують знаком оклику і перше слово тексту листа пишуть з великої літери і з абзацу.

Відсутність звертання може бути витлумачено як зневагу до адресата і порушення етикету ділового листування.

II. Дуже важливо ретельно обміркувати початкову фразу листа, від якої може багато залежати, адже саме вона має переконати адресата у правомірності написання листа. Якщо цей лист — відповідь на запрошення, запит, подяка, то вже у першому реченні буде доречним ввічливо висловити вдячність.

Висловлюємо свою найщирішу вдячність за .

Щиро дякуємо Вам за лист з порадами та рекомендаціями щодо .

Насамперед (передусім) дозвольте подякувати Вам за .

Прийміть нашу щиру (найщирішу) подяку за .

Цей лист — вияв нашої вдячності за .

Ми щиро вдячні Вам за те, що Ви .

Дозвольте висловити свою вдячність .

Вдячні Вам за запрошення .

Дякуємо за надану змогу (пропозицію) .

У листах-підтвердженнях варто скористатися такими початковими фразами:

Із вдячністю підтверджуємо отримання листа-відповіді. Офіційно підтверджуємо свою згоду на .

На підтвердження нашої попередньої домовленості повідомляємо . Підтверджуємо отримання Вашої телеграми . Ми отримали Вашого листа з повідомленням про . і щиро Вам вдячні. Поширеними вступними фразами в ділових листах є посилання на зустріч, попередній лист, телефонну розмову, подію: У відповідь на Ваш лист від (дата) .

Відповідно до контракту № що був підписаний між нашими установами, .

Відповідаючи на Ваш запит від (дата), .

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, розділу ... статті № .

Згідно з нашою домовленістю надсилаємо Вам .

На Ваш запит про . даємо письмову відповідь.

У відповідь на Ваш запит повідомляємо .

Узявши до уваги Ваш запит від (дата), пропонуємо Вам ...

Згідно з нашою домовленістю від (дата) повідомляємо ...

До інвесторів, керівників установ (організацій, підприємств), клієнтів, партнерів нерідко доводиться звертатися з проханнями. Початковими фразами цих листів можуть бути такі:

Будь ласка, повідомте нас про .

Будемо вдячні, якщо Ви підтвердите свою участь у .

Звертаємося до Вас із проханням про невелику пожертву у фонд ...

Просимо Вас терміново оплатити рахунок .

Просимо Вас уважно вивчити наші пропозиції й дати остаточну відповідь ...

Просимо надіслати зауваження та доповнення до проекту угоди про ...

Просимо прийняти замовлення .

У діловому світі з різних причин (ви на кілька днів затрималися з відповіддю, не змогли вчасно виконати доручення, не з’явилися чи запізнилися на зустріч, переплутали документацію) іноді виникають ситуації, коли потрібно вибачитися, перепросити за неприємності, яких ви завдали адресату. У такому разі листа слід розпочинати так:

Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що сталося ...

Щиро просимо вибачити за затримку з відповіддю .

Просимо вибачити нам за неможливість вчасно виконати Ваше замовлення ...

Хочемо попросити вибачення за завдані Вам зайві турботи ...

Перепрошуємо за зайві хвилювання з приводу .

Хочемо щиро перепросити Вас за прикру помилку, що сталася ...

У листах-нагадуваннях, що належать до психологічно складних, потрібно ввічливо, тактовно і ненав’язливо вказати нате, що, наприклад, термін оплати рахунка чи виконання замовлення минув. Такі листи варто розпочати так:

Вважаємо за свій обоє ‘язок нагадати Вам про . Нам дуже незручно, що змушені нагадати Вам про . Вибачте, що знову турбуємо Вас, але ми не отримали відповіді на лист від (дата).

Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплаченого рахунка.

Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за . Гадаємо, що це лише непорозуміння. Вважаємо за необхідне нагадати Вам . Дозвольте нагадати Вам, що .

Інколи делікатність, тактовність не дають бажаних наслідків, тещі слід виявити категоричність і рішучість. Це можна зробити так:

Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті запобіжні заходи, Ваш борг не погашено, натомість він продовжує зростати. Вважаємо за потрібне попередити Вас про свій намір розірвати контракт.

Узв ‘язку з тим, що Ви, незважаючи на наше настійне прохання погасити заборгованість, і досі не надіслали оплаченого чека, ми змушені припинити виконання всіх Ваших замовлень.

Усі наші намагання змусити Вас сплатити борг були марними, а тому ми подаємо позов до суду.

До категорії складних належать листи-відмови. Якщо ви не масте можливості відповісти позитивно, то сказати «ні» слід аргументовано, коректно, доброзичливо, адже людина покладала на вас надії. За умови дотримання цих порад адресат зрозуміє, що у вас не було іншого виходу. Сформулюйте відмову так:

Ми, докладно вивчивши запропонований Вами проект, з прикрістю повідомляємо, що не маємо змоги .

На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції.

Дуже шкода, але ми не маємо змоги задовольнити Ваше прохання з багатьох причин .

Шкода, але з огляду на ускладнення ситуації ми не можемо підтримати Вашого проекту.

Щиро шкодуємо, проте ситуація, що склалася, не дозволяє нам .

Вибачте, але ми не можемо надати (погодитися, направити) .

У листах-повідомленнях доречною буде одна з таких вступних фраз:

Хочемо повідомити про те, що .

З приємністю повідомляємо Вас, що .

На жаль, змушені повідомити Вас, що .

Дозвольте повідомити Вас, що .

Раді повідомити Вас, що .

Цим листом повідомляємо, що .

III. Вибір завершальних речень є також вельми важливим і залежить насамперед від змісту листа. Так, можна повторити подяку, висловлену на початку, чи просто подякувати за допомогу, приділену увагу, оскільки слово «дякую» — найуживаніше слово кожного вихованого і порядного комерсанта, підприємця, банкіра, кожної ділової людини:

Дозвольте ще раз подякувати Вам .

Висловлюємо ще раз вдячність .

Дякуємо за допомогу.

Ще раз дякуємо Вам за все, що Ви зробили для . Щиро вдячні за .

Ще раз висловлюємо щиру вдячність за постійну підтримку . Ще раз дякуємо і висловлюємо надію, що . Дозвольте ще раз подякувати Вам за . Ще раз дякую за виявлену мені честь .

Доречним і корисним наприкінці листа є запевнення адресата в тому, про що йшлося в тексті:

Запевняємо, що Ви цілковито можете розраховувати на нашу підтримку.

Ми зателефонуємо Вам, щоб домовитися про взаємно зручний час для зустрічі.

Будемо раді співпрацювати з Вами.

Запевняємо, що наша співпраця буде плідною.

Запевняємо, якщо протягом місяця Ви погасите заборгованість, усі замовлення буде виконано й ми й надалі співпрацюватимемо на попередніх умовах.

Будемо раді допомогти Вам.

Якщо у Вас буде бажання зустрітися з нашим представником — ми до Ваших послуг у будь-який зручний для Вас час.

Запевняємо, що ми робимо все можливе для завершення.

Запевняємо, що в майбутньому ми докладемо максимум зусиль, щоб уникнути таких прикрих непорозумінь.

Будемо раді встановленню взаємовигідних контактів із Вашою фірмою.

Наприкінці листа можна висловити сподівання:

Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить Вас.

Сподіваємося, що Ви правильно зрозумієте нас.

Сподіваємося, наша відмова не образить Вас і в майбутньому ми ще матимемо нагоду взаємовигідно співпрацювати.

Сподіваємося, що Ви розглянете наші пропозиції найближчим часам і повідомите нас про своє рішення.

Масмо надію, що це піде на користь справі.

Гадаємо, що в майбутньому зможемо стати Вам у пригоді.

Розраховуємо на тісне і взаємовигідне співробітництво з Вами.

Маємо надію, що наша співпраця буде плідною.

Сподіваємося, що майбутня співпраця буде плідною, успішною і вигідною для Вас і для нас.

Маємо надію, що Ви не відмовитеся допомогти нам.

Сподіваємося на швидку відповідь і бажаємо успіхів. Плекаємо надію ще раз зустрітися з Вами.

Висловлюємо надію, що це лише успішний початок нашої співпраці і в майбутньому Ви ще не раз допоможете нам у справах.

Щиро сподіваємося на Вашу подальшу фінансову підтримку.

Маємо надію, що наші нововведення зацікавлять Вас, і розраховуємо на встановлення взаємовигідного партнерства.

Сподіваємося, що Ви відвідаєте рекламний показ, який відбудеться .

Масмо надію, що всі докладені зусилля не будуть марними.

Сподіваємося, що в майбутньому нам ще раз випаде нагода зустрітися та обмінятися досвідом і думками.

Щиро сподіваємося, що Ви знайдете час відвідати .

Сподіваємося, що це непорозуміння не вплине на наші подальші стосунки.

Наприкінці листа можна також вибачитися за турботи чи ще раз повторити вибачення за затримку з відповіддю або запізнення:

Ще раз просимо вибачення за завдані турботи (клопоти, прикрощі, незручності).

Щиро просилю вибачення за .

Ще раз перепрошуємо за цю прикру помилку. Дозвольте ще раз попросити вибачення за .

IV. Не слід забувати при прощальну фразу. Найчастіше в листах уживаються такі форми:

З повагою і найкращими побажаннями

З удячністю і повагою

З належною до Вас пошаною

Залишаємося з пошаною

Зі щирою повагою (пошаною)

З найщирішою до Вас повагою (пошаною)

З повагою, вдячністю та побажанням успіхів

Із вдячністю і правдивою пошаною

Після прощальної формули ввічливості розділовий знак не ставиться, з нового рядка оформлюється реквізит «Підпис».

Постскриптум (приписка) наприкінці листа можливий лише за умови, що після його написання сталася подія, про яку ви неодмінно маєте повідомити адресатові. Після постскриптуму знову потрібно поставити підпис.

V. Якщо ви бажаєте досягти успіху, обов’язково слід подбати про те, щоб лист був бездоганним у всіх відношеннях, адже навіть незначне недотримання правил призведе до спотворення його змісту, зміни тону.

Листи слід друкувати на гарно виконаних бланках, які є «візитною карткою» вашої установи. Подібні деталі сприятимуть створенню доброго враження про вас і вашу діяльність. Тому для виготовлення фірмових бланків варто використовувати лише високоякісний папір. Конверт за своїм дизайном має відповідати бланкові; за розміром його необхідно дібрати так, щоб не виникало потреби складати лист більше ніж двічі.

VI. Ділові листи не повинні бути надто довгими. Викладати свої міркування слід чітко, лаконічно, по суті, тоді вся запропонована інформація буде доречною.

Дотримання правил етикету листування є свідченням вашої поваги до адресата, ввічливості, вихованості і сприяє налагодженню добрих стосунків між колегами, партнерами.

pidruchniki.com

Смотрите так же:

  • Медицинские пособия для врачей Медицинские пособия для врачей Класс НВП и ОБЖМанекены и тренажеры по оказаниюпервой помощи для автошколы! Манекены, тренажеры, фантомы Поставляем медицинские учебные тренажеры, манекены, муляжи,фантомы, анатомические модели ведущих […]
  • Пособия по рисованию для детей Детские развивающие игры, уроки, поделки Игры для детей, поделки, аппликации, оригами, раскраски, рецепты. Учебник по рисованию для детей Изобразительное искусство Книжная полка Наше новое приобретение - учебник по рисованию для первого […]
  • 212 приказ от 07042008 Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской […]
  • Жалоба на судоисполнителей Куда жаловаться на судебных приставов? Куда жаловаться на судебных приставов – такой вопрос нередко возникает у граждан, пытающихся вернуть долги при помощи судебных приставов-исполнителей. Конечного результата от приставов можно ждать […]
  • Правила монастырской жизни Правила поведения в монастыре — 15 монастырских правил Правила поведения в монастыре — 15 монастырских правил Следуя 43 правилу VI Вселенского Собора, поступить в монастырь может любой христианин для спасения своей души и угождения Богу […]
  • Код права собственности Подтверждение права собственности на домен с помощью Google Analytics Если вы используете Google Analytics для отслеживания трафика веб-сайта в домене, вы можете подтвердить право собственности на домен и активировать G Suite с помощью […]

Обсуждение закрыто.